AYIPLI ARAÇLAR (ARABA,OTOMOBİL) İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARI 10.01.2017

 

Y A R G I T A Y İ L A M I 

 

 

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi

ESAS NO: 2014/24065

KARAR NO: 2015/15332

MAHKEMESİ: İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi

TARİHİ: 19/12/2013 NUMARASI: 2013/967-2013/2236

DAVACI: Ö.Y. vekili avukat Y. A.

DAVALI: 1-O. Paz İhr İth A.Ş.

2- Ltd Şti vekili avukat

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR Davacı, davalılardan O. marka, C. 1.3 CDTİ tipinde otomobili 24.334,01 TL bedel ile satın aldığını, satın aldıktan belli bir süre sonra aracın tavan kısımlarının sonradan boyalı olduğunu öğrendiğini, aracın tavan kısmına iki kat boya uygulandığını, homojen bir dağılım göstermediğini ve imalattan kaynaklanan bir ayıp olduğunu ileri sürerek, ayıplı aracın davalılara iadesi ile ödediği 24.334,01 TL bedelinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, aracın boya kalınlığının Opel standardında olduğunu savunarak davanın reddini dilemişlerdir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı satın aldığı aracın tavan kısmına iki kat boya uygulandığını, araçtaki boyanın homojen bir dağılım göstermediğini ve imalattan kaynaklanan gizli ayıp olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Davacı tarafından Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde yaptırılan tespit sonucu alınan raporda, aracın tavan kısmındaki boya kalınlığının diğer bölgelere göre %50 fazla olduğu vebu oranın tolerans sınırlarının üstünde olduğu belirtilmiş, mahkemece yargılama sırasındaalınan bilirkişi raporunda ise aracın boya kalınlığının tahammül sınırları içinde olduğu ve araçta gizli bir ayıp olmadığı beyan edilmiştir. Mahkemece, iki rapor arasındaki çelişki giderilmeden davanın reddine karar verilmiş, davacının temyizi üzerine yapılan değerlendirme sonucundaDairemizin 2011/11760 e. ve 2012/13388 K. Sayılı ilamı ile raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacı ile taraf ve yargı denetimine elverişli bilirkişi raporu alınarakve iki rapor arasındaki çelişki giderilerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekçesi ile kararın bozulmasına karar verilmiştir. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde alınan raporda boya kalınlığının kabul edilebilir standartlar dahilinde olmadığı, fabrikasyon çıkışında boya işlemi gördüğünü ayıbın gizli ayıp netiliğindeolduğunu beyan etmiş, mahkemece, boyanın fabrikasyon boyama sonrası harici boya işlemi görmüş olması ve sağ ve sol tavan oluklarında maskeleme bantizlerinin bulunmasıtavandaki sonradan yapılan boyama işleminden davalıların sorumlu olamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.Eldeki davada davalılar tespit edilen miktarın O. Standartları dahilinde olduğunu savunmuşlar,davalı .... Ltd. Şti. boya kalınlıklarının farklı olmasınınherhangi bir tamirat yapıldığı anlamına gelmeyeceğinibeyan etmişlerdir. Rapor da ise imalattan sonra boya işleminin görülmüş olması ve aracın bu şekilde satılmasınıngizli ayıp olduğu tespit edilmiştir. Araçta gizli ayıp olduğu bilirkişi raporu ile sabit olduğuna göre davacının TKHK'na göre seçimlik haklarını kullanabileceği değerlendirilerek ve dava açıldıktan sonra araçta meydana gelen hasar nazara alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yazıl şekildedavanın reddine karar verilmesi bozma nedenidir. SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle kararın davacı yararına BOZULMASINA, 13.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye R.Ünal C.İlgün Ş.Bozer A.Arslan A.F.Ayaz Okundu EB.

İçtihatlar