DAİRE (KONUT) ALICISININ BİRDEN FAZLA DAİRE ALMASI TÜKETİCİ SAYILIP SAYILMAYACAĞI : "Tüketicinin malı satın alma amacı çok büyük önem taşımaktadır."

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/36754

K. 2016/2002

T. 27.1.2016

• ALACAK (Konut Alım Satımına Dair Uyuşmazlıkların 6502 S.K. Kapsamında Değerlendirilebilmesi İçin Tüketicinin Malı Satın Alma Amacının Önem Taşıdığı/Satın Alınan Dairelerin Satın Alma Amacının Araştırılarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerekirken Davacının İki Daireyi Yatırım Amaçlı Aldığı Davaya Bakmanın Genel Mahkemenin Görevine Girdiğinden Bahisle Tesis Edilen Görevsizlik Kararının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu)

• KONUT ALIM SATIMINA DAİR UYUŞMAZLIKLARIN 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLMESİ (Alacak - Tüketicinin Malı Satın Alma Amacının Önem Taşıdığı/Bir Mal veya Hizmetin Kişisel İhtiyaçları Dışında Belirli Bir Meslek İcrası Belirli Bir Üretimde Kullanma Yeniden Satış Kiraya Verme Ticari Olarak Kullanma Gibi Mesleki veya Ticari Amaçlarla Satın Alanların Tüketici Kabul Edilmeyecekleri)

• TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREVİ (Konut Alım Satımına Dair Uyuşmazlıkların 6502 S.K. Kapsamında Değerlendirilebilmesi İçin Tüketicinin Malı Satın Alma Amacının Önem Taşıdığı/Satın Alınan Dairelerin Satın Alma Amacının Araştırılarak Sonucuna Uygun Bir Karar Verilmesi Gerektiği - Davacı İki Daireyi Yatırım Amaçlı Aldığından Genel Mahkemenin Görevli Olduğu)

6502/m.3,73

ÖZET : Konut alım-satımına dair uyuşmazlıkların 6502 S.K. kapsamında değerlendirilebilmesi için tüketicinin malı satın alma amacı önem taşımaktadır. Yasa, nihai tüketici tarafından kullanım amacı ile alınan konut ve tatil amaçlı taşınmazlar yönünden geçerlidir. Bir mal veya hizmetin, kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış, kiraya verme, ticari olarak kullanma vs. gibi mesleki veya ticari amaçlarla satın alanların tüketici kabul edilmeyecekleri kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek duruşma açılması ve bundan sonra satın alınan dairelerin satın alma amacının araştırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken davacının iki daireyi yatırım amaçlı aldığı, davaya bakmanın Genel Mahkemenin görevine girdiğinden bahisle tesis edilen görevsizlik kararı usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının müteahit olarak inşaa ettiği binadan iki daire satın alarak 280,000 TL ve 20,000 USD ödediğini, ancak davacının daireleri dava dışı üçüncü şahsa sattığını ileri sürerek dairelerin emsal bedelinden şimdilik 10,000 TL'nin tahsilini istemiştir.

Davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmemiştir.

Tüketici Mahkemesince, davacının iki daireyi yatırım amaçlı aldığı, davaya bakmanın Genel Mahkemenin görevine girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3.maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi;mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 Sayılı Kanun'un 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 Sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Somut olayda davacı, davalıdan iki adet daire satın aldığını, ve bedelini ödediğini, ancak dairelerin dava dışı şahsa satıldığını ileri sürerek dairelerin bedelinin tahsilini istemiş, mahkemece davacının iki adet daire satın alması sebebiyle tüketici kabul edilemeyeceği gerekçesiyle dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeksizin ve duruşma açılmaksızın görevsizlik kararı verilmiş ise de; mahkemece sadece satın alınan dairenin sayısı dikkate alınarak davacının tüketici kabul edilmemesi yerinde değildir. Konut alım-satımına dair uyuşmazlıkların 6502 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilebilmesi için tüketicinin malı satın alma amacı çok büyük önem taşımaktadır. Yasa, nihai tüketici tarafından kullanım amacı ile alınan konut ve tatil amaçlı taşınmazlar yönünden geçerlidir. Bir mal veya hizmetin, kişisel ihtiyaçları dışında, belirli bir meslek icrası, belirli bir üretimde kullanma, yeniden satış, kiraya verme, ticari olarak kullanma vs. gibi mesleki veya ticari amaçlarla satın alanların tüketici kabul edilmeyecekleri kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilerek duruşma açılması ve bundan sonra satın alınan dairelerin satın alma amacının araştırılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz edilen hükmün BOZULMASINA, 27.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İçtihatlar