İŞE İADE ÖRNEK MAHKEME KARARI VE YARGITAY ONAMA KARARI

İŞ MAHKEMESİ ÖRNEK İŞE İADE KARARI: 

 

T.C. İSTANBUL 14. İŞ MAHKEMESİ

Esas-Karar No: 2014/576 Esas - 2015/160 /

BU EVRAK DYS ÜZERİNDE HAZIRLANMIŞ OLUP, E-İMZAİLE İMZALANMIŞTIR.

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. İSTANBUL 14. İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2014/576 Esas

KARAR NO: 2015/160

HAKİM: 

KATİP: B.K

DAVACI : İ.Y  

VEKİLİ: Av. Y.A 

DAVALI : K. MAĞ. TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş 

VEKİLİ: Av.S.B

Tespit (İşe İade İstemli)

DAVA TARİHİ: 24/09/2014

KARAR TARİHİ: 10/02/2015

KARAR YAZMA TARİHİ: 13/02/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Tespit (İşe İade İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili 24/09/2014 havale/harç tarihli dava dilekçesinde özetle, davacı davalı işyerinde 13.06.2013 tarihleri arasında davalı şirketin Nişantaşı Şubesi’nde mağaza müdür yardımcısı olarak çalıştığını, davacının iş akdi işveren tarafından davacıya 24.09.2014 tarihinde tebliğ edilen ihtarname ile işyerini SGK’ya şikayet ettiği gerekçesi ile feshedildiğininbildirildiğini, davacıya gönderilen Beyoğlu 43.Noterliği’nin 19.09.2014 tarih ve 41955 yevmiye numaralı ihtarnamesinde tamamen kötüniyetli olarak iş akdi feshedildiğini, davalı işveren taraf ihtarnamesinde davalının görevini sürdürmekte iken 27.08.2014 tarihinde istifa kararı aldığını iddia ettiğini, oysa davacının istifa etmediğini, davacı mailinde son derece açık olarak aynen; “çalışmakta olduğu Nişantaşı city kotonda olumsuz çalışma şartları ve yaşanan olaydan sonra anlaşmalı/şartlıolarak kıdem ve ihbar tazminatı, sayım kesintisi ve içeride kalan senelik izin haklarının tümünü almak şsrtı ile karşılıklı anlaşmalı olarak işten ayrılmak istediğini” beyan ettiğini, bu beyanın İş hukukunda istifa anlamına gelemeyeceğini, akabinde yine aynı ihtarnamede davacının işvereni Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikayetinden bahsedildiğini, zira böyle bir şikayetin olmadığını, kaldı ki davacı işçinin çalışma şartları ile ilgi yasal ilgili mercilere şikayette bulunmak en temel anayasal hakkı olduğunu, bu nedenle bir işçi 4857 Sayılı iş Kanunun 25/II-e bendine göre hiç atılamayacağını, davacının iş akdinin bu şekilde feshedilmesi usule kanuna ve aykırı olmakla haklı ve geçerli bir fesih olmadığını, iş Kanununun 18. Maddesinin çok açık olduğunu, bu hükme göre işveren fesih için işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorunda olduğunu, davalı işveren fesih yazısında herhangi bir gerekçe göstermediği gibi hukuken geçerli bir sebebe dayanmadığını, bu yönü ile yapılan feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Tüm taraflara duruşma gününü bildirir davetiyeler tebliğ edilerek taraf teşkili sağlanmış, açık yargılamaya devam olunmuştur. Davalı vekili 20/11/2014tarihli cevap dilekçesinde özetle, Davacı, 01.08.2013 – 08.09.2014 tarihleri arasında davalı şirket, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile K. Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’de Mağaza Müdür yardımcısı olarak çalıştığını, davacı taraf hakkını kötüye kullanarak işbu davayı açtığını, ancak mesnetsiz ve haksız olarak açılmış işbu davanın reddi gerektiğini, davacının iş akdi 25/II. e maddesine istinaden derhal haklı sebeple feshedildiğini, davanın reddi gerektiğini, davacının iş akdi, iş akdinin feshedilme sebebi, davacıya tebliğ edilen, iş akdinin feshedildiğine dair ihtarnamede de belirtildiği üzere; davacının kötü niyetli bir tutum sergileyerek, davalı şirket’i haksız ve kötü niyetli bir şekilde şikayette bulunmuş olması sebebiyle feshin gerçekleştiğini, davacı işyerinde Mağaza Müdür yardımcısı olarak çalıştığını, davacının çalışmış olduğu süre içerisinde birden çok kere kendisinin görev ve yetkisi dahilinde bulunan konularda, kendisinden beklenenin dışında ve davalı şirket’in ticari hayatını, ayrıca itibar ve saygınlığını zedeleyecek olayların gerçekleşmesine neden olduğunu, davacının davasının haksız ve hukuka aykırı olması sebebiyle davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Taraf vekilleri yargılamaya katılarak dava ve cevap dilekçelerini tekrar ettiklerini beyan etmişler, verilen süre içerisinde ayrı ayrı delil listelerini dosya içerisine ibraz etmişler, mahkememizce taraf vekillerinin delillerinin toplanılmasına karar verilmiş, davacıya ait sigorta kayıtları ve işyeri kayıtları dosya içerisine getirtilmiştir. Dosya kapsamında bulunan 19/09/2014 tarihli yazılı fesih bildiriminde “ Müvekkil Şirket K.Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş.’de görevinizi sürdürmekte iken 27.08.2014 tarihinde almış olduğunuz istifa kararınızı mail yoluyla Müveklcil Şirket’e bildirmiş bulunmaktasınız. Görevinizden istifa etmeniz sebebiyle tarafınıza işçilik alacaklarınızın ödenemeyeceğini bildirmemiz akabinde Müvekkil Şirket’i haksız ve kötü niyetli bir şekilde Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyet etmiş bulunmaktasınız. Anılan bu şikâyet sonucunda işçi ile işveren arasındaki iş barışınızı bozmanız gerekçesiyle iş akdiııiz 4857 saylı İş Kanunu’nun 25-II-e maddesine istinaden 08.09.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere feshedilmiştir. İş akdinizin feshedildiği Müvekkil Şirket yetkililerince tarafınıza tefhim ve yazılı, gerekçeli olarak bildirilmesine rağmen; fesih bildirimini imzalamaktan imtina etmiş bulunmaktasınız. Fesih bildirimini tebliğden kaçındığınız tanıklarla tutanak altına alınmış ve yine bu husus tarafınıza ihtar edilmiştir. Bu sebeple Müvekkil Şirket tarafından Beyoğlu 43. Noterliği marifetiyle tarafınıza 15.09.2014 tarihli 41123 yevmiye numaralı bildirim gönderilmiş olup, söz konusu ihtarın tarafınıza tebliğ edilmediği tespit edilmiştir. Müvekkil Şirketi haksız ve kötü niyetli bir şekilde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyet ederek işçi ile işveren arasındaki iş barışını bozmuş bulunmaktasınız. İşbu ihtarda bahsi geçen hususlar ışığında; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e hükmü gereğince; işverenin güvenini kötüye kullandığınız gerekçesiyle iş akdinizin 08.09.2014 talihinden itibaren geçerli olmak/ üzere tazminatsız ve bildirimsiz feshi yönündeki beyanı, her türlü hakkımız saklı kalmak kaydı ile son bir kez daha ihtaren bildiririz." ibaresinin kullanıldığı anlaşılmıştır. Dava, davacının iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti ve işe iadesi istemine ilişkindir. İşçinin, 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için; a-İş Sözleşmesinin belirsiz süreli olması b-İşyerinde davacı dahil en az 30 işçi çalışması c-Davacı İşçinin en az 6 aylık kıdeminin bulunması d-Davacı işçinin; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerikonumunda bulunmaması e-İş sözleşmesi feshedilen işçi tarafından aynı kanunun 19 maddesiuyarınca, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren1 ay içerisinde iş mahkemesine dava açılması gerekir. Tüm dosya kapsamı incelenmiş ve yukarıdaki koşulların tamamının gerçekleştiği anlaşılmıştır. Öyleyse, yapılacak iş, yapılan fesih bildiriminin geçerli ya da haklı sebebe dayanıp dayanmadığının ve usulüne uygun yapılıp yapılmadığının tespitinden ibarettir. İşveren, fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve seçik, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde belirtmek zorundadır. Yazılı fesih bildiriminde feshin açık ve kesin sebebinin gösterilmemesi, İş Kanunu'nun 21. Maddesi anlamında feshin geçersizliği sonucunu doğurur. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre işverenin feshi iki şekilde olur. Bunlardan biri haklı sebeple fesih olup İş Kanunu'nun 25/2 maddesinde hükme bağlanmış ve "ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller" başlığı altında düzenlenmiştir. Diğeri, geçerli fesih sebepleri olup, işçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler, işçinin, haklı sebep teşkil etmeyen davranışlarından kaynaklanan sebepler ve işletmenin işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanansebeplerdir. Yukarıdaki fesih bildiriminden; davacının davalı şirketi haksız ve kötü niyetli bir şekildeSosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyet etmiş olması ve bu sebeple işçi ile işveren arasındaki iş barışının bozulduğu gerekçesiyle feshedildiği anlaşılmışsa da, davacının anayasal bir hak olan şikayet hakkını kullanmış olması haklı ya da geçerli fesih sebebi sayılamayacağından, davalı tarafından yapılan feshin haklı ya da geçerli olduğunun davalı tarafça kesin olarak ispatlanamadığı kanaatine varılmış ve feshin geçersizliğine kararverilmiş aşağıdaki hükmün kurulması gerekmiştir.

H Ü K Ü M :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın kabulü ile; işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının aynı konum ile işe iadesine,

2-Davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının, fesih nedeni ve işçinin kıdemi dikkate alınarak 4 aylık brüt ücreti tutarı olarak belirlenmesine,

3-Davacının, işe iade için işvereni süresi içinde başvurması halinde, davacının çalıştırılmadığı süreye ilişkin ve kararın kesinleşmesine kadar olan en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine,davacının işe başlatılması halinde, varsa, ödenen ihbar ve kıdem tazminatının bu alacaktan mahsubuna,

4-Bu dava sebebi ile alınması gereken 27,70 TL karar harcından peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 2,50 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, 5-96,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 6-1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 7- Kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine, Dair, taraf vekillerinin yüzlerine karşı, hazır olan taraf açısından kararın tefhiminden, hazır olmayan taraf açısından kararın tebliğinden itibaren 8 gün içeresinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 10/02/2015

Katip 135171 Hakim 42741

e-imzalıdır e-imzalıdır

 

Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO: 2015/13635 KARAR NO: 2015/21351

MAHKEMESİ: İSTANBUL 14. İŞ MAHKEMESİ

TARİHİ: 10/02/2015 NUMARASI: 2014/576-2015/160

DAVACI: İ. ADINA AVUKAT Y.A

DAVALI: K. MAĞAZACILIK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. ADINA AVUKAT S.B

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasalsonuçlarınahükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanınkabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimitarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 10/06/2015gününde oybirliği ile karar verildi.

Başkan V. H. C Üye M.Ç Üye M. K. T Üye N. Ş. Üye S. M.

HARÇ 27.70 TL Onama 27.70 TL Peşin 00.00 TL Kalan SA

İçtihatlar