Ticaret Şirketlerinin (tacirlerin) ayıplı mal (araç) satışına maruz kalması 2021

 

Ayıplı mal özellikle otomobil satın alan tüketicilerin nihai tüketici olması gerekmektedir. Şayet mal ve hizmet satın alan kişi veya kurum nihai tüketici değilde ticari bir şirket ve ya şahıs firması ise o taktirde tüketici kanunu çerçevesinden çıkılarak Borçlar Kanunu ve Ticaret kanunu çerçevesine girilmektedir. Bu durumda ayıplı mal davalarınında tüketici mahkemelerinde değil ticaret mahkemesinde veya asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerkecektir.

Ticaret veya Asliye Hukuk Mahkemeleri burada genel hükümlere gore Borçlar ve Ticaret Kanununu uygulayacaktır.

Ayıplı mal ve hizmet satın alan kuruluş özellikle ticaret şirketleri ise konu tüketici kanunu kapsamından çıkmaktadır. Şirketlerin her işinin ticari olaacağı özel işinin olamayacağı varsayımından hareket edilirse şirket adına kayıtlı araçlar için açılacak davalarda tüketici mahkemelerinde değil ticaret mahkemelerinde görülecektir.

4077 Sayılı Kanunu ile Ticaret ve Borçlar Kanunu arsındaki ayıplı mal konusundaki temel farklılıklara değinmek gerekmektedir. Bu konuda en temel fark Tüketici Kanununda tanınan seçimlik haklar konusunda hakime takdir hakkı verilmemesidir. Ancak Borçlar kanununa gore malın yenisi ile değiştirlmesi veya bedelin iadesi haklı görülmez ise hakim semenin tenzili ile yetinebilir. Oysa 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakındaki Kanunda seçimlik haklar sıralanmış ve bu seçimlik hakların satıcı, (bayi )tarafından yerine getirlmesi mecbur tutulmuştur.

(Makalemiz devam edecektir)

 

 

(Mahkeme Kararları makalemizin özünü oluşturan ayıplı malın iadesi ve ödenen satış bedelinin tahsili ile ayıplı malın ayıptan ari misli ile değişimi ile sözleşmenin feshi ve satış bedelinin tahsili ile ilgilidir. Tüketici hukuku alanında yapılacak olan çalışmalar için örmek olarak verilmiştir. )

 

 

 

                 T .C.

             İSTANBUL

16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

                                                        GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2011/279 Esas

KARAR NO : 2011/33

HAKİM : 

KATİP : 

DAVACI : K... TİC LTD ŞTİ -

VEKİLİ : Av. YUSUF AYIK - Pangaltı Ergenekon Cad. T.Fethi Sk. No:2/16 Şişli/ İSTANBUL

DAVALI : D... OTO PAZ VE TİC A.Ş. - Merkez/ İSTANBUL

VEKİLİ : Şişli/ İSTANBUL

DAVA : Alacak

DAVA TARİHİ : 19/08/2011

KARAR TARİHİ : 11/10/2011

Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

 Dava konusu otomobilin 26/10/2010 tarihli fatura ile 92.257,19.TL bedelle davacı yanca satın alındığı anlaşılmış, araç üzerinde uzman bilirkişi kurulu marifetiyle keşfen incelemeler yapılmış, teknik incelemede, aracın tavan döşemesinin ve A-Sütunu döşemesinin sökük olduğu, torpidonun bir kısmı ve torpidonun altındaki tesisatın sökülmüş ve dağınık halde olduğu görülmüştür. Yapılan kapsamlı incelemede, tavan sacının ön cam kenarındaki traversin sol tarafında bulunan 3 adet enine 2 adet boyuna puntonun (punto kaynağı) atmış olduğu açıkça görülmüştür. Davacı tarafça iddia edilen gıcırtı sesinin kaynağının söz konusu punto kaynağındaki atıkların olduğu, iki sacın kaynak bağlantılarının ortadan kalkması sonucu saçların birbirine sürtmesi ile sesin meydana geldiği anlaşılmıştır. İnceleme sırasında dava konusu aracın takometresi 525 km olduğu tespit edilmiştir.

Davalı yanca, arızanın onarılabilir olduğu beyan edilmekte ise de, bilirkişi raporunda, tespit edilen punta atmalarının öncelikle vahim bir imalat hatası olduğu, karoserinin çok kritik bir bölgesinde meydana geldiği göz önüne alındığında, onarımın fabrikasyon orjinalliği ve dayanıklılık yönünden de aynı birleştiriciliği temin edemeyeceği sonucuna varıldığı görüşü bildirilmiş, ayrıca arızanın ilk on beş gün içerisinde ortaya çıkması ve aracın km'si gözönüne alındığında ileride kullanımda karoserinin başka noktalarında da punto atma riskinin olabileceği ifade edilmiştir.

Davacı yanca aracın davalının yetkili servisine iade edilmiş olduğu görülmekle, satış bedeli 92.257,19.TL'nin davalıdan tahsili gerektiği anlaşılmıştır. BK'nun 205/2 maddesi gereği satılana vaki olan masrafların da ödenmesi gerekeceğinden, davacı tarafça yapılan ve belgelenen … toplam 2.333,07.TL'nin de davalıdan tahsili gerektiği anlaşılmıştır. Belirlenen miktarlara dava ve ıslah tarihleri itibarıyla değişen oranlarda avans faizi yürütülmesi gerektiğinden, tüm dosya birlikte değerlendirilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : Yukarıda açıklandığı üzere;

1- 92.257,19.TL araç satış bedeli ve toplam 2.333,07.TL davacı tarafından yapılan diğer giderler olmak üzere toplam 94.590,26.TL'nin, 93.757,19.TL'sine dava tarihinden, 833,07.TL'sine ıslah tarihi 21/09/2011 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan TAHSİLİNE,

2- Fazlaya dair istemin REDDİNE,

3- K arar tarihinde yürürlükteki harç tarifesi gereği alınması gereken 5.618,66.TL harcın peşin alınan 1.426,00.TL harçtan mahsubu ile bakiye ( 4.192,66.TL ) harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4- Davacı vekili lehine ….avukatlık ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5- Red olunan kısım üzerinden davalı vekili lehine hesap olunan nispi Avukatlık ücretinin Avukatlık ücret tarifesi 12. maddesi gereğince ikinci kısım 2 bölüm ücretten az olamayacağı nedenle … Avukatlık ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya verilmesine,

6- Davacı tarafından yapılan yargılama giderleri (peşin ve nispi harç, tebligat, müzekkere, bilirkişi ücreti) toplamı 2.533,10.TL'den red ve kabul oranına göre hesap ve taktir olunan 2.495,27.TL'sinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

Dair taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verildi. 11/10/2011

Katip 94178                                                                       Hakim 37590

 

 

 

Dikkat: Yukarıdaki makalenin tüm hakları saklıdır (© Hukuk Makaleleri/ Tüketicinin Tercih Hakkı -2011). Makale veya makalenin herhangi bir kısmını veya Mahkeme Kararlarını, herhangi bir iletişim ortamında (internet, basın veya yerel ortamlar) veya mahkeme dava dosyalarında Av.Yusuf Ayık'tan yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Aksi durumlar emeğe saygısızlık ve 5846 sayılı Fikir ve San. Es. Kanunu'na muhalefet anlamına geleceği gibi uğranılan zararlar nedeniyle de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

Galeri

İlgili makaleye ait galeri bulunmamaktadır.

Video

İlgili makaleye ait video bulunmamaktadır.